Design a site like this with WordPress.com
เริ่มได้

รับทำเว็บไซต์มีขั้นตอนอะไรบ้าง

หลักในการออกแบบเว็บไซต์ทําเว็บไซต์ เป็นการกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ เนื้อหาสาระ การถ่ายภาพ และองค์ประกอบต่างๆ และการเชื่อมโยงเนื้อหาการออกแบบเว็บไซต์ ควรคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลักเพื่อนำมากำหนดองค์ประกอบภายในเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีควรมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ตรงกับผู้ที่ต้องการ ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย แสดงผลเร็ว มีการใช้งานที่สะดวก และเข้าใจง่ายมีการพัฒนาเนื้อหาอยู่สม่ำเสมอ

ขั้นตอนออกแบบรับทำเว็บไซต์จะมีขั้นตอนดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1  กำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์นั้นควรเริ่มจากการสร้างแผนผังของเว็บไซต์ก่อนหรือที่เรียกกันว่า sitemap
  •  ขั้นตอนที่ 2  กำหนดการเชื่อมโยงเว็บเพจแต่ละหน้า ดูเราต้องกำหนดให้เชื่อมโยงถึงขั้นเพื่อให้กลับไปกลับมาระหว่างหน้าต่างๆได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้เว็บไซต์สยามมีความเข้าใจง่ายสะดวกในการใช้งาน
  • ขั้นตอนที่ 3  การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้าเราสามารถออกแบบเว็บไซต์ตลาดหน้าให้สวยงาม ในเว็บเค้กหน้าแรกซึ่งมักจะเรียกกันว่า homepage  คนออกแบบให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมขั้นตอนในการออกแบบนี้บางทีเรียกว่าการวางเค้าโครง
  • ขั้นตอนที่ 4  การสร้างเว็บเพจแต่ละหน้า ด้วยการนำเว็บเพจที่ออกแบบไว้มาสร้างโดยใช้ภาษา html หรือใช้โปรแกรมเว็บไซต์สำเร็จรูปตามคำทำนาย
  • ขั้นตอนที่ 5  การลงทะเบียนของพื้นที่เว็บไซต์ เป็นการเริ่มที่จะเผยแพร่เว็บไซต์ที่สร้างเสร็จแล้ว เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ วิธีการก็คือนำเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นไปไว้บนพื้นที่ที่ให้บริการรับฝากเว็บไซต์อย่าง web hosting ซึ่งมีทั้งแบบให้บริการฟรีและแบบที่ต้องเสียค่าบริการ
  • ขั้นตอนที่ 6  การอัพโหลดเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จลงทะเบียนขอพื้นที่สำหรับเว็บไซต์แล้ว ให้ใช้โปรแกรมสำหรับอัพโหลดเช่นโปรแกรม ftp  ช่วยทำการโอนย้ายไฟล์แบบให้ผลลัพธ์ไปยัง web hosting ที่เราขอใช้บริการไว้ เพื่อให้คนทั่วโลกสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

รูปแบบโครงสร้างของเว็บไซต์

สำหรับบริษัทรับทำเว็บไซต์ จำเป็นที่ต้องออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล และความถนัดของผู้ออกแบบมา ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนำเสนอโครงสร้างประกอบด้วย 4 รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้

  1. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงตามลำดับ เป็นโครงสร้างแบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุด เนื่องจากง่ายต่อการจัดระบบข้อมูล ที่นิยมจัดด้วยโครงสร้างแบบนี้มาเป็นข้อมูล ที่เป็นลักษณะเรื่องราวลำดับขั้น เช่น การจัดเรียงลำดับตามตัวอักษร ดัชนีสาระนุกรม หรืออภิธานศัพท์ โครงสร้างแบบนี้เหมาะกับเว็บไซต์ที่มีขนาดเล็ก เนื้อหาไม่ซับซ้อน ใช้การเชื่อมโยงด้วยลิงค์ไปทีละหน้า ทางเข้าสู่เนื้อหาภายในเว็บจะดำเนินเรื่องในลักษณะเส้นตรง โดยมักจะมีปุ่มเดินหน้าถอยหลังเป็นเครื่องมือหลักในการกำหนดทิศทาง ข้อเสียของโครงสร้างระบบนี้ คือผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้ ทำให้เสียเวลาในการเข้าสู่เนื้อหา ที่อยู่ในระดับชั้นที่ลึก
  2. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบลำดับขั้น เป็นโครงสร้างที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง ในการจัดระบบโครงสร้างที่มีความซับซ้อนของข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆ และมีรายละเอียดย่อยๆ ในแต่ละส่วนลดหลั่นกันลงมา ในลักษณะแนวคิดเกี่ยวกับแผนภูมิองค์กร จึงเป็นการง่ายต่อการทำความเข้าใจโครงสร้างของเนื้อหา ลักษณะเด่นก็คือ การมีจุดเริ่มต้นที่จุดร่วมจุดเดียวนั่นคือโฮมเพจ และเชื่อมโยงไปยังศูนย์เนื้อหาในลักษณะที่เป็นลำดับจากบนลงล่าง
  3. โครงสร้างของเว็บไซต์แบบตาราง โครงสร้างรูปแบบที่มีความซับซ้อนมากกว่ารูปแบบที่ผ่านมา การออกแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ โดยเพิ่มการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างเนื้อหา ของแต่ละส่วนเหมาะแก่การแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันของเนื้อหา การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้จะไม่เป็นลักษณะเชิงเส้นตรง เนื่องจากผู้ใช้สามารถเปลี่ยนทิศทางเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้ เช่น การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ โดยแต่ละสมัยแบ่งได้กับหัวข้อย่อยเหมือนกัน คือ การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา ในขณะที่ผู้ใช้กำลังศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสมัยการปกครองอยุธยา ผู้ใช้งานสามารถศึกษาหัวข้อศาสนา เชื่อมโยงหัวข้อต่อไปก็ได้ หรือจะข้ามไปดูหัวข้อการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนก็ได้ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่เกิดขึ้นคนละสมัย
  4. โครงสร้างเว็บไซต์แบบใยแมงมุม ประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นมากที่สุด ทุกหน้าเว็บเพจสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หมด เป็นการสร้างรูปแบบเข้าสู่เนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถกำหนดวิธีการเข้าสู่เนื้อหาได้ด้วยตนเอง การเชื่อมโยงบทความเรื่องราวที่มีแนวคิดเหมือนกัน ของแต่ละด้านลักษณะของ Link โครงสร้างลักษณะนี้ จะเป็นรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้าง และไม่ตายตัว นอกจากนี้การเชื่อมโยงไม่ได้จำกัดเฉพาะเนื้อหาภายในไซต์ และสามารถเชื่อมโยงออกไปสู่หน้าภายนอกเว็บไซต์ได้ด้วย

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: